1. Đăng nhập tài khoản ecard https://www.ncv.vn/1648
  2. Sửa thông tin ecard doanh nghiệp https://www.ncv.vn/709
  3. Thêm icon eCard điện thoại Android https://www.ncv.vn/1180 | Iphone https://www.ncv.vn/1155
  4. Chụp ecard Điện thoại iPhone https://www.ncv.vn/2214
  5. Thêm https://www.ncv.vn/1659, Chỉnh sửa  bài viết https://www.ncv.vn/1667
  6. Lấy link ecard trên iPhone https://www.ncv.vn/1184 | Android
  7. Thay hình đại diện và hình nền https://www.ncv.vn/1692
  8. Hướng dẫn Đổi màu cho ecard https://www.ncv.vn/2203
  9. Cập nhật Mã QR Zalo  cho Web App https://www.ncv.vn/2210